آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مطالب دیگر:
📜مبانی نظری تبلیغات دهان به دهان (فصل دوم تحقیق)📜مبانی نظری اهمال کاری📜پاورپوینت منظره یاب (فرهنگ و هنر هفتم)📜پاورپوینت دوربین های تمام خودکار (فرهنگ و هنر هفتم)📜پاورپوینت نقطه تاکید (فرهنگ و هنر هفتم)📜پاورپوینت آداب و مهارت های زندگی (بخش 2 تفکر و سبک زندگی هفتم)📜مبانی نظری تصمیم‏گیری ، تاریخچه و مفاهیم ، انواع تصمیم📜مبانی نظری تعارض کار-خانواده (فصل دوم تحقیق)📜مبانی نظری ازدواج و رضایت زناشویی (فصل دوم تحقیق)📜مبانی نظری جرأت ورزی (فصل دوم تحقیق)📜مبانی نظری اخلاق (فصل دوم تحقیق)📜مبانی نظری هویت (فصل دوم تحقیق)📜مبانی نظری تنظیم هیجان (فصل دوم تحقیق)📜مبانی نظری توفیق در تجارت،هوش هیجانی (فصل دوم تحقیق)📜مبانی نظری جهت گیری هدف پیشرفت (فصل دوم تحقیق)📜مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی (فصل دوم تحقیق)📜پاورپوینت کودتای 1299 (درس 7 تاریخ معاصر ایران)📜پاورپوینت رضاخان تثبیت قدرت (درس 8 تاریخ معاصر ایران)📜مبانی نظری خود پنداره📜مبانی نظری خودناتوان سازی
مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 85 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد. تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشنا...

مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 85

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.