سيستم سوخت گازوئيل

مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 11 فيلترهاي فشار پايين FF1 ( ON BASE ) اين فيلتر مجموعه­اي از چند فيلتر كاغذي چين­دار بشكل استوانه است كه با هم فيلتر فشار پائين FF1 را تشكيل مي­دهند و به دليل اينكه قبل از پمپ گازوئيل واقع شده ­است گاز...

مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 11

فيلترهاي فشار پايين FF1 (ON BASE)

اين فيلتر مجموعه­اي از چند فيلتر كاغذي چين­دار بشكل استوانه است كه با هم فيلتر فشار پائين FF1 را تشكيل مي­دهند و به دليل اينكه قبل از پمپ گازوئيل واقع شده ­است گازوئيل عبوري از آن فشار پايين­تري نسبت به گازوئيل بعد از پمپ دارد بنابراين بنام فيلتر فشار پايين ON BASE نام­گذاري شده­ است و به فيلتر بعد از پمپ گازوئيل نيز فيلتر فشار قوي ON BASE مي­گويند. كلمة ON BASE نيز مشخص كنندة وجود فيلترها در كوپة ACC مي­باشد زيرا غير از اين 2 فيلتر يك فيلتر ديگر كه اصطلاح فيلتر دوقولو نيز براي‌ آن بكار مي­رود وجود دارد كه قبل از هر دوي اين فيلتر­ها در ضلع جنوبي تانك CO2 بر روي سطح زمين قرار دارد كه شامل مباحث اين نقشه نمي­باشد و بنام فيلتر فشار ضعيف OFF BASE نام­گذاري شده است.