سيستم سوخت گاز

مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 6 كلياتي دربارة مسير سوخت گاز قبل از نقشة 0422 : سوخت گاز در ابتدا با فشار تقريبي 600PSI وارد ايستگاه تقليل فشار مربوط به نيروگاه مي­شود و از اين ايستگاه با فشار در حدود 320 PSI خارج مي­گردد سپس مسيري از آن جهت...

مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 6

كلياتي دربارة مسير سوخت گاز قبل از نقشة 0422:

سوخت گاز در ابتدا با فشار تقريبي 600PSI وارد ايستگاه تقليل فشار مربوط به نيروگاه مي­شود و از اين ايستگاه با فشار در حدود 320 PSI خارج مي­گردد سپس مسيري از آن جهت تغذيه 6 واحد گازي گرفته شده است مسير گاز پس از هدر مشترك 6 واحد، در هر يك از واحدها بصورت زير مي­باشد.

ولودستي:

اين ولو اولين تجهيز موجود در مسير گاز هر واحد مي­باشد و امكان ايزولة مسير گاز هر واحد بصورت دستي را فراهم مي­سازد كه با بستن آن مي­توان جهت تعميراتِ تجهيزات ابتدايي مسير مانند ESD ولو اقدام نمود.

ESD VALE:

ESD مخفف عبارت EMERJERCY SHUT DOWN مي­باشد در صورت افزايش فشار گاز و رسيدن به حدود 26 BAR فرمان تريپ صادر شده و جريان گاز واحد با بسته شدن اين ولو قطع مي­شود.